preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

Login

“IT or not IT?” Reaching our goals equipped with ICT tools

Informacijske tehnologije – da ili ne? Postizanje ciljeva pomoću ICT alata

Prisutnost novih tehnologija u suvremenom životu je neupitna, a škole, manje ili više informatički opremljene, trude se pripremiti mlade ljude da koriste te tehnologije što učinkovitije. Međutim, istovremeno se mnoge škole susreću s povećanjem broja mladih koji su slabo pismeni, imaju loše komunikacijske vještine i nisku razinu socijalne uključenosti. Mladi ljudi su iskusni s novim tehnologijama, ali ih još uvijek ne znaju koristiti za stjecanje znanja i razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina. Osim toga, čest je i nesrazmjer između dostupnosti digitalne opreme u školama i njezine učinkovite uporabe u učionici za nastavu i učenje.

Škole koje rade na ovom projektu su iz različitih sredina, različitih iskustava i s različitim informatičkim znanjima i temeljima. Međutim, dok smo raspravljali o projektu, otkrili smo da imamo iste potrebe: održivi razvoj informatičke pismenosti, jezika i socijalnih vještina naših učenika. Iako su neke od naših škola vrlo dobro informatički opremljene, ta se tehnologija ne koristi u svom punom potencijalu, nastavnicima često ponestane ideja ili pak ne znaju koji su alati dostupni i kako ih koristiti.

To nas je dovelo do zaključka da i profesori i učenici mogu imati koristi od projekta: povećati ćemo korištenje novih tehnologija i metoda baziranih na informacijskim tehnologijama paralelno s razvojem socijalnih i komunikacijskih vještina učenika kroz suradnju i interakciju sudionika. To će im pokazati koliko je važan osobni i društveni razvoj svakog od njih kao pojedinca, kao i to kako se ti alati mogu koristiti da se osjećaju ugodno i uče lakše, učinkovitije i uspješnije. Interaktivnu nastavu i učenje kroz e-learning platforme stoga će kreirati sami učenici. Oni će stvoriti multimedijske nastavne materijale - karte, planove, prezentacije, video, blogove, foto blogove, ankete i drugo. Osim toga, sudjelovat će u virtualnoj komunikaciji i nekonvencionalnoj nastavi temeljenoj na kombinaciji različitih disciplina (sport, matematika, umjetnost, učenja jezika). Istražit će i koristiti zanimljive alate na internetu pomoću tableta, interaktivne ploče i pametnih telefona.

Smatramo da će od projekta imati koristi i učenici i nastavnici i institucije.

Učenici će:

- naučiti kako se ICT alati mogu koristiti za bolja školska postignuća

- povećati razinu svoju digitalne kompetencije

- steći šire znanje o tome kako upravljati svojim osobnim razvojem

- pronaći motivaciju da redovito prisustvuju nastavi

- razviti jezične vještine i upoznati vršnjake iz drugih zemalja

- učiti kako biti aktivni članovi društva

- doživjeti i druga obrazovna i kulturna okruženja i koristi od Europske raznolikosti

- imati priliku steći znanja, sposobnosti i iskustva koja će im koristiti i pomoći u društvu koje se stalno mijenja

- razviti vještine rada u timu i projektu europskog konteksta.

Nastavnici će:

- steći nove kompetencije i nastavne metode bazirane na informacijskim tehnologijama putem razmjene iskustava i ideja s drugim nastavnicima

- razviti suradnički pristup procesu učenja i poučavanja

- steći nove alate za stvaranje podržavajućeg okruženja za učenje

- koristiti u širem opsegu eTwinning platforme

- steći nova iskustava u interkulturalnom obrazovanju i proširiti svoje vidike kroz europsku suradnju

- kroz svoje iskustvo potaknuti i druge nastavnike da sudjeluju u europskim projektima

- razvijati nastavničke, jezične, socijalne, menadžerske kompetencije.

Institucija (škola) će:

- razvijati i jačati međunarodnu suradnju

- promicati europsku dimenziju institucije kako bi privukli učenike na upis i poboljšati svoj imidž u očima lokalne zajednice

- promicati aktivno učenje i nastavu, metode bazirane na informacijskim tehnologijama i socijalnu uključenost mladih

- razvijati inovativne modele i mogućnosti suradnje unutar tradicionalnih metoda poučavanja

- razviti jače veze između školskih zajednica diljem Europe kroz ovaj i druge projekte.


The presence of new technologies in contemporary life is undeniable, and the schools, equipped with information and communication technology tools, are making every possible effort to prepare young people to use these tools efficiently. However, at the same time, many schools try to deal with increasing numbers of youths suffering from illiteracy, low basic skills and a low level of social participation. Young people are skilful with new technology, yet not conscious of how to use it for their own benefit to develop knowledge, social and personal skills. There is often a gap between the availability of digital equipment in schools and its effective use in the classroom for teaching and learning

The schools working on this specific project are of different backgrounds, experience and with a different ICT basis. However, while discussing the idea of the project, we discovered, that we have the same needs: to develop the ICT literacy, language and social skills of our students and make them more sustainable. Even if our schools are quite well equipped with ICT devices, they are not being used to their full potential, teachers often run out of ideas, or do not have an overview of what useful tools are available and how to use them.

This led us to the conclusion that both teachers and students can benefit from the project: we will increase the use of new technology by sharing efficient ICT-education methods and develop the social and personal skills of the students through interactive and cooperative activities. This will make them aware of how important personal and social development is and how they can use IT tools they feel comfortable with, to make their learning process effective, easier and more successful. Interactive lessons and learning through e-learning platforms will therefore be enriched by the students themselves. They will create multimedia teaching materials - maps, plans, presentations, videos, blogs, photo blogs, surveys and others. In addition, the students will participate in virtual tours and unconventional lessons based on a combination of different disciplines (sports, Maths, Art, language learning). They will use and investigate interesting tools, on the internet, tablets, interactive boards, and smart phones.

It is believed that the project will address several needs of the students, the teachers and the institutions.

Students’ needs to be addressed are:

-       to know how ICT tools can be used for better school achievements

-       to increase their level of digital competence

-       to acquire wider knowledge of how to manage their own personal development

-       to find motivation to attend lessons on a regular basis

-       to develop language skills and to get to know peers from other countries

-       to be more active members of society

-       to experience other educational and cultural environments and benefit from the European diversity

-       to have the opportunity to gain knowledge, abilities and experience that will benefit and help them in a permanently changing society

-       to develop skills in project and collaborative work within the European context.

The teachers’ needs to be addressed are:

-       to acquire new ICT-based competencies and teaching methods by means of exchanging experience and ideas with other teachers

-       to develop a cooperative approach to the teaching and learning process

-       to gain new tools for creating a student-supportive learning environment

-       to use to a wider extent the  eTwinning platform

-       to gain new experience in intercultural education and broaden their horizons through European collaboration

-       through their experience stimulate other teachers to take part in European projects

-       development of teaching, language, social, managerial competence

The institutions’ needs to be addressed are:

-       to develop and strengthen international cooperation

-       to promote the European dimension of the institutions in order to attract students to enrol and to attend the schools and improve its image in the eyes of the local community

-       to promote active teaching and learning, ICT-based methods and the social inclusion of youths

-       develop innovative and cooperative approaches inside the traditional methods of teaching

-       develop closer links between school communities across Europe through this and follow-up projects.

Vijesti
Europska oznaka kvalitete za projekt IT or not IT
Krasnodor Mikša / datum: 9. 11. 2017. 07:58

 

 

 

Srednja škola Bedekovčina dobitnik je Europske oznake kvalitete za svoj eTwinning projekt “IT or not IT?” Reaching our goals equipped with ICT tools.


[OPŠIRNIJE]eTwining Quality Label
Krasnodor Mikša / datum: 29. 6. 2017. 14:40

 

 

Projekt Srednje škole Bedekovčina ''IT or not IT?'' dobio je dodatnu oznaku uspješnosti - Nacionalnu oznaku kvalitete (eTwinnig Quality Label) kao konkretno priznanje učiteljima i školama za visoku razinu rada na eTwinning aktivnostima.


[OPŠIRNIJE]Završetak projekta ''IT or not IT''
Krasnodor Mikša / datum: 8. 9. 2016. 15:15

 

 

Od 24. do 26. kolovoza 2016. godine održan je zadnji transnacionalni susret koordinatora i nastavnika u Erasmus+ projektu „IT or not IT – reaching our goals equipped with modern tools“. 


[OPŠIRNIJE]IT or not IT - susret u Hrvatskoj, Zagorski list
Tatjana Papst / datum: 7. 8. 2016. 13:07

[OPŠIRNIJE]IT or not IT u Poljskoj - Zagorski list
Tatjana Papst / datum: 7. 8. 2016. 13:04

[OPŠIRNIJE]IT or not IT u Češkoj (galerija+video)
Krasnodor Mikša / datum: 26. 6. 2016. 07:52

 

 

U češkom pitoresknom gradiću Breznice, nedaleko od Pribrama odrađen je od 13. do 17. 6. 2016. posljednji susret učenika u dvogodišnjem projektu „IT or not IT – reaching our goals equipped with modern tools“. 


[OPŠIRNIJE]IT or not IT na Cipru (galerija+video)
Krasnodor Mikša / datum: 27. 3. 2016. 08:56

 

 

Treća skupina učenika, zajedno s koordinatorima, vratila se s Cipra gdje su boravili u sklopu Erasmus+ KA2  projekta „IT or not IT – reaching our goals equipped with modern tools“, a tema cijelog susreta nazvana je „Back to the future“ kako bi se pokazalo kako tehnologija utječe na naše živote danas i tijekom povijesti. 


[OPŠIRNIJE]IT or not IT u Zagrebu na predstavljanju 3D printanja
Krasnodor Mikša / datum: 22. 12. 2015. 16:41

 

 

Sudionici projekta ''It or not IT'' posjetili su 4. prosinca 2015. Zagreb i na Građevinskom, arhitektonskome i geotehničkom fakultetu prezentaciju 3D printanja.


[OPŠIRNIJE]Izložba o sredstvima komunikacije / Communication tools exhibition (galerija / picture gallery)
Krasnodor Mikša / datum: 11. 12. 2015. 16:44

 

 

Učenici koji sudjeluju u projektu Erasmus+ »It or not it« postavili su izložbu o sredstvima komunikacije nekad i danas. / Students who participate in the Erasmus project "It or not it" set up an exhibition of the tools of communication used in the past and today. 


[OPŠIRNIJE]IT or not IT u Španjolskoj (galerija)
Krasnodor Mikša / datum: 8. 11. 2015. 08:46

 

 

Projekt Erasmus+ „IT or not IT – reaching our goals equipped with ICT tools“, u koji je osim Srednje škole Bedekovčina uključeno još 4 srednje škole iz Češke, Poljske, Cipra i Španjolske, odvija se po planu i ušao je u svoju središnju fazu provedbe. 


[OPŠIRNIJE]IT or not IT na Cipru
Krasnodor Mikša / datum: 26. 9. 2015. 08:14

 

 

Stručni suradnici Srednje škole Bedekovčina, Tatjana Papst i Tomislav Čekolj, vratili su se s drugog transnacionalnog sastanka za koordinatore projekta „IT or not IT – reaching our goals equipped with ICT tools“ koji se provodi u sklopu programa Erasmus+  zajedno s četiri srednje škole iz Španjolske, Češke, Poljske i Cipra. 


[OPŠIRNIJE]Drugi susret učenika i nastavnika u projektu IT or not IT
Tatjana Papst / datum: 6. 7. 2015. 14:42

U tjednu od 15. do 19. lipnja naša je škola bila domaćin drugom susretu učenika i nastavnika u projektu IT or not IT. Naši su gosti bili 21 učenik i 10 nastavnika partnerskih škola iz Češke, Poljske, Cipra i Španjolske. Petodnevni program bio je ispunjen raznim radnim, kulturnim i socijalnim aktivnostima od jutra do večeri. Radni dio susreta koji je za temu imao zajedničko učenje, bio je podijeljen u tri radionice sa sljedećim nazivima: Kako kreirati anketu u Google drive servisu, Kako napraviti letak u Publisheru i spremiti ga u Dropbox i Da sam ja nastavnik…

 


[OPŠIRNIJE]Prvi susret učenika i nastavnika u projektu IT or not IT (galerija+Press Clipping)
Tatjana Papst / datum: 22. 4. 2015. 10:48

 

 

Škola Zespół Szkół "Silesia" iz grada Czechowice-Dziedzice u Poljskoj bila je domaćin prve razmjene učenika u svrhu učenja u projektu IT or not IT. 


[OPŠIRNIJE]Projektni tim nastavnika
Tatjana Papst / datum: 15. 1. 2015. 23:19

 

 

Projektni tim nastavnika čine: Alojz Mohač, Mara Ivančević, Ivan Pogačić, Suzana Đanić, Sandra Tuđa, Tomislav Čekolj i Tatjana Papst.


[OPŠIRNIJE]AJTI ekipa
Tatjana Papst / datum: 12. 1. 2015. 23:03

 

Nakon početnih zadataka koje su dobili svi zainteresirani učenici, vidjelo se tko je zaista član projekta... 20 učenika naše škole pokazalo je odgovornost i spremnost na rad u projektnim zadacima. Osim toga, tražene osobine bile su i vedar duh, osmijeh od uha do uha i pozitivne misli stalno.


[OPŠIRNIJE]Odabran logo projekta IT or not IT
Tatjana Papst / datum: 16. 12. 2014. 22:57

 

 

U natjecanju svih zemalja sudionika, putem elektronskog glasanja, izabran je logo koji će predstavljati projekt tijekom dvije godine. Napravili su ga učenici iz Cipra.


[OPŠIRNIJE]Tableti za IT or not IT
Tatjana Papst / datum: 1. 12. 2014. 22:34

 

Stigli tableti! U okviru projekta IT or not IT kupljeno je 7 tableta za potrebe rada na projektu i istraživanja novih alata i aplikacija koje će nam pomoći u učenju. Prvi su ih preuzeli učenici koji putuju na prvi susret u Poljsku. Instalirali su sve potrebne programe i upoznali se sa svim mogućnostima tableta.


[OPŠIRNIJE]IT or not IT
Krasnodor Mikša / datum: 23. 11. 2014. 09:14

 

Stručni suradnici Srednje škole Bedekovčina, Tatjana Papst i Tomislav Čekolj, vratili su se s pripremnog susreta za novi projekt u sklopu programa Erasmus+ u Češkoj.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju