preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

Login

“IT or not IT?” Reaching our goals equipped with ICT tools

Informacijske tehnologije – da ili ne? Postizanje ciljeva pomoću ICT alata

Prisutnost novih tehnologija u suvremenom životu je neupitna, a škole, manje ili više informatički opremljene, trude se pripremiti mlade ljude da koriste te tehnologije što učinkovitije. Međutim, istovremeno se mnoge škole susreću s povećanjem broja mladih koji su slabo pismeni, imaju loše komunikacijske vještine i nisku razinu socijalne uključenosti. Mladi ljudi su iskusni s novim tehnologijama, ali ih još uvijek ne znaju koristiti za stjecanje znanja i razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina. Osim toga, čest je i nesrazmjer između dostupnosti digitalne opreme u školama i njezine učinkovite uporabe u učionici za nastavu i učenje.

Škole koje rade na ovom projektu su iz različitih sredina, različitih iskustava i s različitim informatičkim znanjima i temeljima. Međutim, dok smo raspravljali o projektu, otkrili smo da imamo iste potrebe: održivi razvoj informatičke pismenosti, jezika i socijalnih vještina naših učenika. Iako su neke od naših škola vrlo dobro informatički opremljene, ta se tehnologija ne koristi u svom punom potencijalu, nastavnicima često ponestane ideja ili pak ne znaju koji su alati dostupni i kako ih koristiti.

To nas je dovelo do zaključka da i profesori i učenici mogu imati koristi od projekta: povećati ćemo korištenje novih tehnologija i metoda baziranih na informacijskim tehnologijama paralelno s razvojem socijalnih i komunikacijskih vještina učenika kroz suradnju i interakciju sudionika. To će im pokazati koliko je važan osobni i društveni razvoj svakog od njih kao pojedinca, kao i to kako se ti alati mogu koristiti da se osjećaju ugodno i uče lakše, učinkovitije i uspješnije. Interaktivnu nastavu i učenje kroz e-learning platforme stoga će kreirati sami učenici. Oni će stvoriti multimedijske nastavne materijale - karte, planove, prezentacije, video, blogove, foto blogove, ankete i drugo. Osim toga, sudjelovat će u virtualnoj komunikaciji i nekonvencionalnoj nastavi temeljenoj na kombinaciji različitih disciplina (sport, matematika, umjetnost, učenja jezika). Istražit će i koristiti zanimljive alate na internetu pomoću tableta, interaktivne ploče i pametnih telefona.

Smatramo da će od projekta imati koristi i učenici i nastavnici i institucije.

Učenici će:

- naučiti kako se ICT alati mogu koristiti za bolja školska postignuća

- povećati razinu svoju digitalne kompetencije

- steći šire znanje o tome kako upravljati svojim osobnim razvojem

- pronaći motivaciju da redovito prisustvuju nastavi

- razviti jezične vještine i upoznati vršnjake iz drugih zemalja

- učiti kako biti aktivni članovi društva

- doživjeti i druga obrazovna i kulturna okruženja i koristi od Europske raznolikosti

- imati priliku steći znanja, sposobnosti i iskustva koja će im koristiti i pomoći u društvu koje se stalno mijenja

- razviti vještine rada u timu i projektu europskog konteksta.

Nastavnici će:

- steći nove kompetencije i nastavne metode bazirane na informacijskim tehnologijama putem razmjene iskustava i ideja s drugim nastavnicima

- razviti suradnički pristup procesu učenja i poučavanja

- steći nove alate za stvaranje podržavajućeg okruženja za učenje

- koristiti u širem opsegu eTwinning platforme

- steći nova iskustava u interkulturalnom obrazovanju i proširiti svoje vidike kroz europsku suradnju

- kroz svoje iskustvo potaknuti i druge nastavnike da sudjeluju u europskim projektima

- razvijati nastavničke, jezične, socijalne, menadžerske kompetencije.

Institucija (škola) će:

- razvijati i jačati međunarodnu suradnju

- promicati europsku dimenziju institucije kako bi privukli učenike na upis i poboljšati svoj imidž u očima lokalne zajednice

- promicati aktivno učenje i nastavu, metode bazirane na informacijskim tehnologijama i socijalnu uključenost mladih

- razvijati inovativne modele i mogućnosti suradnje unutar tradicionalnih metoda poučavanja

- razviti jače veze između školskih zajednica diljem Europe kroz ovaj i druge projekte.


The presence of new technologies in contemporary life is undeniable, and the schools, equipped with information and communication technology tools, are making every possible effort to prepare young people to use these tools efficiently. However, at the same time, many schools try to deal with increasing numbers of youths suffering from illiteracy, low basic skills and a low level of social participation. Young people are skilful with new technology, yet not conscious of how to use it for their own benefit to develop knowledge, social and personal skills. There is often a gap between the availability of digital equipment in schools and its effective use in the classroom for teaching and learning

The schools working on this specific project are of different backgrounds, experience and with a different ICT basis. However, while discussing the idea of the project, we discovered, that we have the same needs: to develop the ICT literacy, language and social skills of our students and make them more sustainable. Even if our schools are quite well equipped with ICT devices, they are not being used to their full potential, teachers often run out of ideas, or do not have an overview of what useful tools are available and how to use them.

This led us to the conclusion that both teachers and students can benefit from the project: we will increase the use of new technology by sharing efficient ICT-education methods and develop the social and personal skills of the students through interactive and cooperative activities. This will make them aware of how important personal and social development is and how they can use IT tools they feel comfortable with, to make their learning process effective, easier and more successful. Interactive lessons and learning through e-learning platforms will therefore be enriched by the students themselves. They will create multimedia teaching materials - maps, plans, presentations, videos, blogs, photo blogs, surveys and others. In addition, the students will participate in virtual tours and unconventional lessons based on a combination of different disciplines (sports, Maths, Art, language learning). They will use and investigate interesting tools, on the internet, tablets, interactive boards, and smart phones.

It is believed that the project will address several needs of the students, the teachers and the institutions.

Students’ needs to be addressed are:

-       to know how ICT tools can be used for better school achievements

-       to increase their level of digital competence

-       to acquire wider knowledge of how to manage their own personal development

-       to find motivation to attend lessons on a regular basis

-       to develop language skills and to get to know peers from other countries

-       to be more active members of society

-       to experience other educational and cultural environments and benefit from the European diversity

-       to have the opportunity to gain knowledge, abilities and experience that will benefit and help them in a permanently changing society

-       to develop skills in project and collaborative work within the European context.

The teachers’ needs to be addressed are:

-       to acquire new ICT-based competencies and teaching methods by means of exchanging experience and ideas with other teachers

-       to develop a cooperative approach to the teaching and learning process

-       to gain new tools for creating a student-supportive learning environment

-       to use to a wider extent the  eTwinning platform

-       to gain new experience in intercultural education and broaden their horizons through European collaboration

-       through their experience stimulate other teachers to take part in European projects

-       development of teaching, language, social, managerial competence

The institutions’ needs to be addressed are:

-       to develop and strengthen international cooperation

-       to promote the European dimension of the institutions in order to attract students to enrol and to attend the schools and improve its image in the eyes of the local community

-       to promote active teaching and learning, ICT-based methods and the social inclusion of youths

-       develop innovative and cooperative approaches inside the traditional methods of teaching

-       develop closer links between school communities across Europe through this and follow-up projects.

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Drugi susret učenika i nastavnika u projektu IT or not IT
Autor: Tatjana Papst, 6. 7. 2015.

U tjednu od 15. do 19. lipnja naša je škola bila domaćin drugom susretu učenika i nastavnika u projektu IT or not IT. Naši su gosti bili 21 učenik i 10 nastavnika partnerskih škola iz Češke, Poljske, Cipra i Španjolske. Petodnevni program bio je ispunjen raznim radnim, kulturnim i socijalnim aktivnostima od jutra do večeri. Radni dio susreta koji je za temu imao zajedničko učenje, bio je podijeljen u tri radionice sa sljedećim nazivima: Kako kreirati anketu u Google drive servisu, Kako napraviti letak u Publisheru i spremiti ga u Dropbox i Da sam ja nastavnik…

 


Susret je nakon otvorenja i zajedničke pjesme te govora ravnatelja u školskom atriju, započeo veselim vježbama „ledolomcima“ za upoznavanje i povezivanje sudionika. Provlačilo se kroz gimnastičke kolute, stajalo na jednoj ili nijednoj nozi, brojalo kikiće i odgovaralo na razna pitanja na engleskom i svim ostalim jezicima, a najviše se komuniciralo smijehom. U takvoj atmosferi su predstavljene i sve škole sudionice kroz filmove i prezentacije učenika, a u prvoj pauzi upoznali smo naše goste i sa štruklama! Nakon prezentacija škola i štrukli održana je i prva radionica – Kako napraviti anketu u Google drive servisu. Učenici su već prije podijeljeni u timove i putem Facebook grupe vođe tima koordinirali su rad članova te zajednički osmislili pitanja na zadane teme anketa. Teme su bile aktualni problemi i pojave kod mladih srednjoškolske dobi – Navike učenja, Stavovi mladih o izostajanju iz škole (markiranju), Navike prehrane, Iskustva i stavovi o nasilju u vezama te Iskustva i stavovi o konzumiranju alkohola kod mladih. Virtualnim radom prikupljena pitanja na radionici su svi timovi unijeli u obrazac za izradu anketa. Nakon završetka ankete svi su članovi tima stavili link na svoj FB profil te zamolili svoje prijatelje da anketu ispune do petka kako bi prezentirali način izrade rezultata.

Drugi dan susreta organiziran je izlet u Zagreb gdje se pogledala postava Tehničkog muzeja i Muzeja prekinutih veza. U međuvremenu učenici podijeljeni u timove imali su zadatak nazvan Culturing – obići najpoznatija mjesta u Zagrebu koja je trebalo naći pomoću slijepe karte i fotografija u obliku puzzli spremljenih na tabletima. Kod svake znamenitosti trebalo se slikati kako bi stvorili materijal za radionicu izrade letka sljedeći dan. Dan je završio noćnim razgledom Gornjeg grada uz Gornjogradske coprnjice i priče i legende o vješticama iz povijesti Zagreba.

Srijeda je ponovo bila radni dan u školi, timovi iz Zagreba radili su letke o posjeti Zagrebu u programu Publisher Microsoft. Leci i brošure na kraju su otisnuti i predstavljaju jedan od rezultata susreta. Također su spremljeni u virtualni prostor Dropboxa s mogućnošću dijeljenja s drugim osobama. Istog dana poslije podne održana je i radionica Da sam ja nastavnik.. u kojoj su timovi učenika trebali osmisliti nastavni sat kakav bi oni željeli. Zadanu nastavnu jedinicu iz geografije (Nacionalni parkovi RH) razradili su na obrascu pripreme za sat te kao pravi nastavnici izveli oglednu prezentaciju sata. U tom su prezentacijskom dijelu nastavnici bili učenici i svoju ulogu doslovno shvatili te se ponašali kao svi učenici svijeta – ometali, pričali, telefonirali, prekidali nastavnike pitanjima… Svima je ta zamjena uloga bila odlično iskustvo jer su učenici osjetili kako je biti nastavnik i truditi se prenijeti znanje učenicima, a nastavnici su ušli u cipele učenika kojima nije uvijek zanimljiv sadržaj ili metode rada na satu. Dan smo završili posjetom svetištu Marija Bistrica i radionicom izrade licitara. Svi su kući ponijeli vlastitu kreaciju licitarskog srca i nova znanja o tom hrvatskom suveniru.

Četvrti dan našeg susreta bio je rezerviran za odmor i druženje na Jadranu sa zadatkom da svi naprave originalne morske „selfije“ i fotografije za izradu novog letka o Crikvenici. Leci svjedoče o novim prijateljstvima i uspostavljenim vezama za cijeli život.

Zadnji dan, petak, protekao je u znaku prezentacija svega naučenog – rezultata anketa, letaka i brošura napravljenim u Publisheru i spremljenim u Dropbox. Poslije podne svi su sudionici posjetili Muzej pračovjeka u Krapini gdje su se kroz različite medije i IT tehnologije vratili u prapovijesno doba. Po povratku iz Krapine održana je nogometna utakmica učenika i nastavnika u projektu i počele su pripreme za oproštajnu zabavu uz roštilj i muziku. Večer je protekla u druženju i plesu, a svi su, prepuni dojmova od intenzivnog tjedna koji smo proživjeli zajedno, bili pomalo žalosni što je susret pri kraju. U subotu, 20. 6. domaćini su ispraćali svoje goste tijekom dana i dogovarali nove susrete i druženja. Kao pravim IT-ovcima, rastanak nam je bio lakši jer će se prijateljstva nastaviti različitim tehnološkim kanalima i resursima do sljedećeg susreta uživo u Španjolskoj.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju